AY software

พัฒนาระบบการทำงาน
ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนทุกระบบ
ใช้เป็นช่องทางในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการเชิงสารสนเทศรูปแบบที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

    โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [Student Support System : SSS] เป็นระบบที่ทำงานภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนทุกระบบสำหรับใช้เป็นช่องทางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านเวลาเรียนของนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดการตารางการเรียนรู้ การจัดการคะแนนความประพฤติ ข้อมูลการเยี่ยมบ้านและการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการแจ้งเตือนข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งเหล่านี้เพื่อการบริหารจัดการเชิงสารสนเทศรูปแบบที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน

..

    ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ [ Documents Transfer System : DTS ] เป็นกระบวนการหรือวิธีการบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และระบบเครือข่ายมาใช้ในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษเข้ามาใช้เพื่อความสะดวกสบายในการเวียนหนังสือ และการเก็บหนังสือราชการต่างๆ โดยสามารถรับหนังสือได้แม้กระทั้งไม่ได้อยู่ในที่ทำงานซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรซึ่งไปราชการหรืออบรมต่างๆ ได้รับรู้ข่าวสารที่ใหม่เสมอ การทำงานที่รวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่และเรียกใช้เอกสารย้อนหลังได้ง่าย โดยใช้ระบบค้นหาเอกสารการลดกระดาษ ลดพื้นที่เก็บเอกสารลดเวลาในการติดต่อสื่อสารย่อมหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

..

    ระบบคลังข้อสอบ [Standardized Examination Bank : SEB] เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการบริหารหรอจดการขอสอบโดยแสดงให้เห็นถึง วิธีการนาเขาไปจดเก็บ การนาออกไปใช้งานเพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบ การนาผลการวิเคราะห์มา ปรับปรุงขอสอบ การสะสมเพิ่มเติมขอสอบ นอกจากนี้จะต้องมีการจัดการส่วนอื่นๆ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการใช้งาน การสร้างระบบคลังข้อสอบจะเป็นวิธีการที่ช่วยในการจัดการข้อสอบให้สะดวกใน การค้นหา ถูกต้องแม่นยำ ลดการสูญเสียเวลาจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อสอบทุกครั้งที่มี การสอบ ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาคือ มีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้ในการทดสอบ ทำให้ผลการทดสอบมี มาตรฐาน และน่าเชื่อถือมากขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีการพัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานขึ้นโดยเป็นระบบที่ รวบรวมข้อสอบเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจดการข้อสอบแต่ละวิชาได้ด้วยตนเอง

..